Řekněte, není to nádherný bonmot? „My ateisté i vy křesťané, jsme na tom vlastně hrozně podobně. Jsme prakticky všichni bezvěrci, lišíme se pouze tím, že my (ateisté) jsme vyškrtli o jednoho Boha méně."

 

 

 

 

 

 

 

Tato myšlenka je v jistých kruzích velmi oblíbená a na první pohled vypadá mazaně a přesvědčivě. Křesťané nevěří v Dia, nevěří v Poseidona, Višnu či Omviva. Stejně jako v žádného dalšího z těch tisíců ostatních, po dobu existence lidstva uctívaných, bohů. Když se jich zeptáte proč všechna tato božstva vyřadili, uvedou pravděpodobně velmi podobné důvody, jaké by uvedli také ateisté. Tedy že se jedná o legendy, výmysly vycucané z prstu lidmi z dávných dob plných pověr a iracionality. O konstrukty prosté sebemenší evidenční podpory.


Jestliže se tedy věci mají takto, neměli by tihle křesťané k věci přistoupit s trochu větší kuráží a konzistentností? Neměli by k biblickému Bohu přistoupit podobně jako k bohům ze severských mytologií, odhodlat se k poslednímu kroku směrem k racionalitě a podobně jako ateisté odmítnout i tohoto posledního falešného boha?

 

Řeknu to takhle. Neměli.

 

Při každém soudním řízení porota hodnotí skutky jediného konkrétního obžalovaného. Hodnotí ty z jeho činů, které se vztahují k určitému specifickému zločinu. Zatímco existují miliony ostatních lidí, kteří by zmíněný zločin snad také mohli spáchat, obviněn byl pouze tento náš nešťastník. Jestliže porota dospěje přesvědčení, že je tento obžalovaný pachatelem, pak jej odsoudí na základě tohoto přesvědčení (víry). Porota to učiní navzdory tomu, že tedy opravdu nijak neanalyzovala skutky jiných potenciálních pachatelů, kteří mohli čin také teoreticky spáchat. Odsoudí jej na základě důkazů vztahujících se k tomuto konkrétnímu obžalovanému. Jsou-li tyto důkazy přesvědčivé, stanou se porotci „věřícími" ve vinu tohoto člověka, přičemž zároveň odmítnou miliony jiných možností.

 

My křesťané jsme v roli takových porotců. Ohledně Ježíše Krista činíme rozhodnutí na základě evidence, která se týká Ježíše Krista, ne na základě skutečnosti, že mnozí můžou nabídnout jiné kandidáty. Křesťanství je tak zvaným exkluzivním věroučným systémem, což znamená, že si činí nároky na svoji pravdivost vylučujíce zároveň nároky na pravdivost jiných systémů. Jinými slovy - je-li křesťanství pravdivé (odpovídají-li jeho tvrzení realitě), pak jsou všechny ostatní prohlášení konkurenčních náboženství o Bohu mylné. Porota shledala evidenční podporu křesťanství přesvědčivou a nepotřebuje se tak dívat jinde. V posledku budou naše rozhodnutí odvislá od přesvědčivosti nebo nepřesvědčivosti evidenční síly křesťanství podobně, jako bude rozhodnutí opravdové soudní poroty vztažené ke konkrétnímu obviněnému postavené na síle k případu relevantního důkazního materiálu.


Křesťané tak mohou sebejistě odmítnout víru v jiná božstva a náboženské systémy, jelikož evidenční podpora pro křesťanství je více než dostatečná.

 

                                                                                                                                                  Jiří Lem

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.